گیاهان آپارتمانی

لاکی بامبو 6 شاخه کد 18249

قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,400,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی لاکی بامبو کد 18152

قیمت اصلی 500,000 تومان بود.قیمت فعلی 400,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی زاموفیلیا کد 4620

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 800,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی زاموفیلیا کد 4650

قیمت اصلی 1,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 960,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی یوکا کد 4780

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,560,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی یوکا کد 4590

قیمت اصلی 2,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,000,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی یوکا کد 4610

قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,560,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی یوکا کد 4600

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,800,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی یوکا کد 4630

قیمت اصلی 2,800,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,240,000 تومان است.

گلدان کاج مطبق کد 4560

قیمت اصلی 900,000 تومان بود.قیمت فعلی 720,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی زاموفیلیا کد 4510

قیمت اصلی 1,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 800,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی یوکا کد 4300

قیمت اصلی 4,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,200,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی زاموفيليا کد 4280

قیمت اصلی 1,350,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,080,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی یوکا کد 4270

قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,200,000 تومان است.

گیاه آپارتمانی شفلرا کد 1390

قیمت اصلی 700,000 تومان بود.قیمت فعلی 560,000 تومان است.